ipx-475希岛房务员

ipx-475希岛房务员

生从乎阳,阳不宜消也;死从乎阴,阴不宜长也。名为冲疝,盖兼冲、任而为病者。

 肝气受于心,心者肝之子,受气于其所生也;脾者肝之克,传其所胜也;肾者肝之母,气舍所生也;肺者肝之畏,死所不胜也。阴极者阳竭于中,故腹满而死。

能推养生之道以及齐家、治国、平天下,未有不大昌者矣。人之经脉营运于身者,一日一夜凡五十周,以营五脏之精气。

若其微滑,亦为上下出血。 接此数者,各有所主之脏,今皆生之于心,此正诸脏为之相使而心则为之主宰耳。

祛瘀生新则有之,毕竟祛瘀之力倍于生新。寸口,关前动脉也,即太渊穴处。

太阳独至,则为厥逆,为喘气,为虚气冲逆于上。此症仲景用泻心、承气诸法,而用大陷胸汤者,因三焦俱实,而又有水气,故不得不改用此方。

Leave a Reply